Общи условия

ДОСТЪПЪТ ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА HTTP://WWW.BIO-MAGAZIN.EU/ И ИЗПОЛЗВАНЕТО Й СА ПОДВЛАСТНИ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ („ОБЩИ УСЛОВИЯ“). ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАТО БИО МАГАЗИН „ЗЕЛЕН СВЯТ”ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПЕРИОДИЧНО ДА ГИ АКТУАЛИЗИРА.

 

ДОСТЪПЪТ ДО НАСТОЯЩАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА Е СВОБОДНА ЗА ДОСТЪПВАНЕ, КАТО СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ОТТЕГЛЯМЕ ИЛИ ПРОМЕНЯМЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ. НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ, АКО ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА Е НЕДОСТЪПНА В ДАДЕН МОМЕНТ ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД. ПЕРИОДИЧНО МОЖЕМ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ДОСТЪПА ДО НЯКОИ ЧАСТИ ИЛИ ДО ЦЯЛАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.

 

БИО МАГАЗИН „ЗЕЛЕН СВЯТ” ПРИТЕЖАВА И ЕКСПЛОАТИРА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.BIO-MAGAZIN.EU С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ. БИО МАГАЗИН „ЗЕЛЕН СВЯТ” РАБОТИ СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И СТРИКТНО СЛЕДИ ДЕЙНОСТТА МУ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ И ЕС.

 

ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 ГОДИНИ НЕ МОГАТ ДА СКЛЮЧВАТ ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩИ ДОГОВОРИ, НИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. БИО МАГАЗИН „ЗЕЛЕН СВЯТ” ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ОТКАЖЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. БИО МАГАЗИН „ЗЕЛЕН СВЯТ” ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ОТТЕГЛИ / ПРЕУСТАНОВИ РЕГИСТРАЦИЯТА (ПРОФИЛА) НА ВЪПРОСНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ, КАКТО И ДА СПРЕ ИЛИ ПРЕУСТАНОВИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА НА ТАКИВА ПОЛЗВАТЕЛИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

 

Одобрени и в сила от 1 ОКТОМВРИ 2015 г.

 

I. Дефиниции

Долуизброените дефиниции са приложими за Общите условия и за Сайта:

 1. Био магазин „Зелен свят”/ Доставчик означава„Би Ти Груп“ ЕООД, ЕИК 175380215, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 72, ет. 5, ап. 9, представлявано от управителя Димитър Иванов Зайков;
 2. Електронна поща означава електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи. Електронна поща е съобщение във вид на текст, глас, звук или изображение, изпратено чрез обществена електронна съобщителна мрежа, което може да бъде съхранено в нея или е получено в крайното оборудване на получателя;
 3. Електронен магазин/Сайт означава електронен магазин, достъпен на интернет страница на адрес в Интернет www.bio-magazin.eu в неговата цялост, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите в Електронния магазин Стоки;
 4. Доставка означава доставяне на Стоки до Ползвателите чрез куриерска услуга;
 5. Интерфейс означава електрическа, електронна, електромагнитна или оптична система, включваща или не софтуер, която дава възможност за взаимна свързаност или обмен на сигнали между съоръжения, свързани чрез него, при спазване на съответните технически спецификации;
 6. Общи условия означава настоящия договор между Ползвател и Доставчик представляващ тези общи условия за използване на Електронния магазин с цел Поръчка, както периодично могат да бъдат изменяни и допълвани;
 7. Плащане/Платежно средство означава някой от възможните методи на разплащане на Сайта: наложен платеж, чрез виртуален пост терминал, електронни разплащателни системи, персонализирано устройство и/или комплект от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с оглед извършването на нареждане за плащане;
 8. Ползвател означава всяко дееспособно физическо лице навършило 18 г. и/или юридическо лице, ползващо Сайта с цел закупуване на Стока;
 9. Политика на поверителност означава прилаганата от Био магазин „Зелен свят” политика за защита на личните данни[1] на Ползвателите;
 10. Поръчка означава избора на вид и количество от конкретна Стока, предлагана на Сайта и крайното потвърждение от страна на Ползвател, че закупува Стока чрез Сайта, с което се счита, че е сключен договор за покупко-продажба на стока и доставка, т.е. договор, по силата на който Доставчикът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Ползвателя, а Ползвателя заплаща или се задължава да заплати цената за тях и цената на Доставката, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги;
 11. Потребител означава е всяко физическо лице, което придобива Стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите[2] действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;
 12. Потребителски профил означава регистриран/открит профил на Сайта от Ползвател, който се използва, за да се улесни достъпа до услугите, предоставяни от Сайта;
 13. Социална мрежа означава FACEBOOK, GOOGLE+, ………………….
 14. Стока означава предлаганите на Сайта стоки от различен вид с цел продажба на Ползвателите чрез електронна търговия на Ползвателите;
 15. Страна/Страни означава Доставчика, Ползвател или Потребител;
 16. Форсмажор е всяка причина извън резонния контрол на Страните, която пречи, затруднява или забавя надлежното изпълнение на задълженията им, и която засегнатата страна не може да контролира независимо от всички полагани усилия;

 

II. Предмет

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Био магазин „Зелен свят”и Ползвателите на Сайта. Тези Общи условия се прилагат за всяко използване на Сайта. С използването на Сайта, Ползвателите приемат тези Общи условия изцяло, дори и ако даден Ползвател не си създава Потребителски профил, но извършва Поръчка през Сайта.

 

2. Не се позволява никакъв достъп до Електронния магазин, докато не бъдат приети изцяло Общите условия. Нито един Ползвател няма право да приеме частично Общите условия. Всички Ползватели се задължават да спазват Общите условия и приемат, че личните им данни могат да бъдат обработвани в съответствие с Политиката за поверителност.[d1]  В случай че даден Ползвател не спази някое от условията, Био магазин „Зелен свят” си запазва правото да оттегли / прекрати Потребителския профил на въпросния Ползвател и спира или преустановява достъпа до Електронния магаизн за този Ползвател без предизвестие.

 

III. Данни за Доставчика

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.1 Наименование на Доставчика: „Би Ти Груп“ ЕООД

1.2 Седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Витоша” № 72, ет. 5, ап. 9

1.3 Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, бул. „Витоша” № 72, ет. 5, ап. 9

1.4 Данни за кореспонденция: България, гр. София, бул. „Витоша” № 72, ет. 5, ап. 9

info@bio-magazin.eu, мобилен телефон 0896-66-07-64

1.5 Вписване в публични регистри: ЕИК 175380215 регистриран под идентификационен №………. от дата …………. в КЗЛД като администратор на лични данни

1.6 Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

IV. Характеристики на електронен магазин

1. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да правят Поръчки на предлаганите на Сайта Стоки и да ги получат чрез Доставка, включително следното:

a)                  Да регистрират Потребителски профил в Сайта и да използват на допълнителните услуги за предоставяне на информация;[d2] 

b)                 Да преглеждат Стоките, техните характеристики, цени и условия и цени за Доставка;

c)                  Да правят Поръчки, т.е. да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на Стоките, предлагани от Електронния магазин;

d)                 Да избират Плащане и да извършват всякакви Плащания във връзка с Поръчките чрез начините за разплащане на Сайта;

e)                  Да получават информация за нови Стоки, предлагани от Доставчика;

f)                  Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на Поръчки с Доставчика чрез интерфейса на Сайта;

g)                 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Сайта;

2. Доставчикът организира Доставката на Стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в Сайта договор за покупко-продажба на Стоки чрез завършване на Поръчката. Договорът се сключва на български или английски език в съответствие от избраната от Ползвателя езикова функция на Сайта. Договорът се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключената с Ползвателя Поръчка, Доставчикът се задължава да организира Доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса на Сайта Стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на Поръчката с Доставчика.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика за доставените Стоки и Доставката, съгласно Поръчката и настоящите Общи условия. заплащането е в размер на цената, обявена в Поръчката.

(4) Доставчикът организира Доставка на Стоките до Ползвателите по конкретна Поръчка в сроковете и при условията, определени от Доставчика съгласно настоящите Общи условия и конкретната Поръчка.

(5) Цената на Доставката се определя отделно и изрично от цената на Стоките.

4. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Поръчката могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис[3] и чл. 11 от Закона за електронната търговия[4].

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на Сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп в Потребителския профил, от лицата притежаващи профил в Социалната мрежа, чрез която са достъпили Електронния магазин, а в случаите, в които не се използва Потребителски профил, се приема, че електронните изявления са извършени от Ползвател, въвел необходимите данни за завършване на Поръчка, като име и фамилия.

 

V. Използване на Електронен магазин

1. (1) За да използва Електронния магазин за Поръчки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които Електронния магазин изисква използване на регистрация на Потребителски профил.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация на Потребителски профил в Електронния магазин по електронен път.

(3) С попълване на данните и натискане на бутоните [d3] „Да, приемам” и „Регистрация” и/или „Вход чрез FACEBOOK” (АКО ИМА ДРУГИ СОЦИАЛНИ МЕРЕЖИ ДА ГИ ИЗРЕДИМ), Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва безусловно.[d4] В случай че за регистрация на Потребителски профил на Сайта се използва профил в Социална мрежа, Страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрация профил в съответната Социална мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната Социална мрежа.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация на Потребителски профил, чрез изпращане на писмо (имейл) на посочена от Ползвателя Електронна поща. Създава се Потребителски профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения с оглед настоящите Общи условия.

(5) След извършване на Поръчка от Ползвател с Потребителски профил между него и Доставчика възникват договорни отношения с оглед настоящите Общи условия и конкретната Поръчка.

(6) При извършване на регистрацията на Потребителския профил Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в Потребителския му профил.

2. (1) В случаите, в които не се изисква създаване на Потребителски профил на Ползвател, за да бъде извършена поръчка, Ползвателят следва да въведе данните необходими за извършване на Поръчката: собствено и фамилно име, адрес за доставка, валиден мобилен телефон, в предвидените за това полета в интерфейса на Електронния магазин.

(2) С попълване на данните по горната алинея, натискане на Бутона „Да, приемам”, Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва безусловно.

(3) При извършване на Поръчка без регистрация на Потребителски профил, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да уведоми писмено Доставчика на имейл: ………………….., не по късно от 6 часа от потвърждението на Поръчката от Доставчика.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя Поръчка без регистрация на Потребителски профил, чрез изпращане на писмо (имейл) на посочен от Ползвателя Електронна поща, като с това между него и Доставчика възникват договорни отношения с оглед на настоящите Общи условия и конкретната Поръчка.

3. (1) Електронната поща, предоставена при регистрацията на Потребителски профил на Ползвател, както и всяка следваща Електронна поща, използвана за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основна електронна поща” по смисъла на тези Общи условия. Ползвателят има право да промени своята Основна електронна поща.

 

VI. Технически стъпки за приемане на Общи условия и сключване на Поръчка

1. (1) Ползвателят използват предимно интерфейса на Електронния магазин, за да извърши Поръчка. Ползвателят избира дали да извърши Поръчка през Потребителски профил или без Потребителски профил.

(2) Ползвателите извършват Поръчки през Електронния магазин по следната процедура с регистриран Потребителски профил:

a)      Регистрация на Потребителски профил на Сайта с потвърждаване на съгласие с Общите условия и Политика на поверителност;[d5] 

b)      Влизане в Потребителски профил чрез идентифициране с име и парола;

c)      Избиране на една или повече от предлаганите Стоки на Сайта по вид и количество и добавянето им към списък със Стоки за Поръчка;

d)      Преглед на избраните Стоки по вид и количество в „Количка”;

e)      Промяна на избраните Стоки по вид и количество в „Количка” при желание от Страна на Ползвателя;

f)       Предоставяне на данни за Доставка ако са различни от посочените в Потребителския профил;

g)      Предоставяне на данни за фактура при желание от страна на Ползвателя;

h)      Потвърждавана на Доставката и нейната цена;

i)       Избор на Плащане на цената на избраните Стоки и Доставката;

j)       Потвърждаване на Поръчката в нейната цялост.

 

(3) Ползвателите извършват Поръчки през Електронния магазин по следната процедура без Потребителски профил:

a)      Въвежда необходимите данни за извършване на Поръчка: собствено име и фамилия, адрес за Доставка, валиден мобилен телефон и потвърждаване на съгласие с Общите условия и политика на поверителност;

b)      Избиране на една или повече от предлаганите Стоки на Сайта по вид и количество и добавянето им към списък със Стоки за Поръчка;

c)      Преглед на избраните Стоки по вид и количество в „Количка”;

d)      Промяна на избраните Стоки по вид и количество в „Количка” при желание от Страна на Ползвателя;

e)      Предоставяне на данни за фактура при желание от страна на Ползвателя;

f)       Потвърждавана на Доставката и нейната цена;

g)      Избор на Плащане на цената на избраните Стоки и Доставката;

h)      Потвърждаване на Поръчката в нейната цялост.

 

(4) Договорът и Поръчката се сключват на български или английски език в зависимост от предпочитанията на Ползвателя при използване на Електронния магазин.

(5) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрация на Потребителски профил и съдържащи се е него, а при Поръчка без Потребителски профил въведените от Ползвателя данни в момента на извършване на Поръчката.

(6) Доставчикът включва в интерфейса на Сайта, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Поръчката.

(7) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрацията на Потребителски профил или с потвърждаване на Общите условия и Политика на поверителност. Поръчката се счита за сключена от момента на нейното потвърждаване от Ползвател чрез интерфейса на Електронния магазин.

(8) За сключването на този договор и за сключване на Поръчка, доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.[d6] 

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът организира Доставка на Стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

 

VII. Права и задължения по Поръчка

 

Доставка и цени

1. Срокът на Доставка на Стоката е определен за всяка Стока поотделно при сключване на Поръчка с Ползвателя чрез Сайта. За София поръчките постъпили в работен ден се изпълняват в рамките на [.] работен ден. За Страната поръчките се изпълняват в срок от 2 работни дни с[m7] . Поръчките постъпили в Петък, след 12 часа на обед, Събота или Неделя се изпълняват от Понеделник или от следващия първи работен ден в сроковете по-горе.

2. Ако Доставчикът не може да изпълни Поръчката поради това, че не разполага с поръчаните Стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в разумен срок, но не повече от 10 дни. Ако Ползвателя се съгласи Доставчикът може да достави Стоките по Поръчката след срока по т. 1 по-горе при тяхната наличност.

3. Доставчикът може да организира Доставката и предаването на Стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на Поръчката срок.

4. Ако срокът по т. 3 не е изрично уговорен между Страните при сключването на Поръчката, Доставчикът организира Доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира Доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

5. Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за Доставка в избрания от него часови диапазон, Доставчикът извършва Доставката в друг, удобен за Ползвателя и за Доставчика час.[d8]  Стоки непотърсени от Ползвателя с срок от 5 работни дни от датата, на която трябвало да бъдат доставени ще бъдат връщани на Доставчика. Ако в срока от 5 работни дни Ползвателя се свърже с Доставчика и го уведоми, че няма да може да приеме Стоките в този период, Доставчика по свое усмотрение без да е негово задължение може да организира пазене на Стоките за период от 14 дни. В случаите на бързо развалящи се Стоки Доставчика запазва право да отказва пазенето на такива Стоки.

6. Доставката е за сметка на Ползвателя.

7. Доставката може да бъде забавена, без последици за Ползвателя при следните случаи:

 • Ползвателят е посочил грешни или непълни данни за Доставка – имена, адрес, телефон, пощенски код;
 • Избрали сте "Плащане с карта", но не е извършено Плащане или има забавяне на Плащането.

8. При покупка над …. лева доставката е безплатна за [добави населени места].

9. Всички цени на Електронния магазин са в лева с включен данък добавена стойност („ДДС“). Цените на Стоките са показани без цената на Доставка.

10. Плащането се извършва по един от следните начини, по избор на Ползвателя:

 • Плащане чрез наложен платеж;
 • Плащане чрез кредитни/дебитни карти;
 • Виртуален пост терминал;
 • Електронни разплащателни системи.

 

Рекламация различна от отказ

1. Ползвателят трябва да прегледа Стоката в момента на получаване и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика Стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

2. Рекламации не се приемат за доставка на Стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

3. Връщането на Стоките, които подлежат на рекламация се осъществява за сметка на Доставчика.

4. Възстановяването на стойността от Доставчика ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането на Стоката.

3. Доставчикът не се задължава да осигурят необходимия сервиз за Стоката.

 

Промоции и специфични условия

 

Форсмажор

В случай на „Форсмажор” засегнатата страна писмено уведомява другата в срок от 3 дни. Засегнатата от „Форсмажорно условие” страна се освобождава от задължение за изпълнение от датата на известието, до когато е оправдано. Форсмажорните обстоятелства при нужда се утвърждават от съответните оторизирани органи. Като форсмажорните обстоятелства се определят природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.

 

VIII. Особени задължения на Доставчика към Потребители

 

1. Правилата на настоящия раздел VIII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на Поръчка или при регистрацията Потребителски профил, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

2. Основните характеристики на Стоките, предлагани от Доставчика в Електронния магазин са определени в страницата на всяка Стока в Сайта.

3. Цената на Стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в страницата на всяка Стока в Сайта.

4. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на Стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на Стоките за сключване на Поръчка.

5. Начините на Плащане, Доставка и изпълнение на Поръчката се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на Сайта.

6. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на Поръчка.

7. Доставчикът задължително посочва условията за Доставка на отделните Стоки в Сайта преди потвърждаване на Поръчката в нейната цялост.

8. Доставчикът посочва преди сключване на Поръчката общата стойност на Поръчката за всички съдържащи се в нея Стоки.

9. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Сайта и/или Електронна поща.

10. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените Поръчки и тяхната Доставка.

11. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за Доставка на Стоките преди или в момента на доставката им.[d9] 

12. (1) По отношение на Стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право да се откажете от Поръчката, без да посочва причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е влязло във владение на Стоките. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика за името на Потребителя, адрес и Електронна поща и за решението си да се откажете от Поръчката с недвусмислено заявление писмо, изпратено по стандартна поща или Електронна поща. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ[d10] , но това не е задължително. За да спази срока за отказ от Поръчката, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Поръчката. Ако Потребителят се откаже от Поръчката, Доставчикът ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за Доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на Доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на Доставка, предлаган от Доставчика), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Потребителя информира Доставчика за решението си за отказ от Поръчката. Доставчикът ще извърши възстановяването, като използва същото средство за Плащане, използвано от Потребителя при първоначалното Плащане, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. Доставчикът има право да отложи възстановяването на Плащане до получаване на Стоките обратно или докато Потребителят не ни представи доказателства, че е изпратил обратно Стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Доставчикът ще очаква да му бъдат изпратени или да бъдат върнати обратно Стоките на адрес………..…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Потребителят е информирал за отказа си от Поръчката. Срокът се счита за спазен, ако Стоките са изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят трябва да поеме преките разходи по връщане на Стоките…………… лв. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на Стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на Поръчка, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на Поръчката, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика.

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от Поръчката в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на Стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от Поръчка на адрес [d11] Приложение № 1 към тези Общи условия.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика Стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

13. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

IX. Защита на Лични данни

 

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията на Потребителски профил или Поръчка обстоятелства и лични данни.

3. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: …………….

4. Цялостната Политика за поверителност относно личните данни на Ползвателите е неразделна част от тези Общи условия и се намира на ЛИНК

 

X. Права на интелектуалната собственост

 

1. Правата на интелектуална собственост върху всичкия софтуер и цялото съдържание, предоставени на Ползвателите на или чрез този Сайт, остават собственост на Доставчика или на неговите лицензодатели и са защитени от законите и спогодбите за авторско право или друг вид право на интелектуална собственост по целия свят. Всички тези права са запазени от Доставчика и/или неговите лицензодатели. Ползвателите могат да съхраняват, разпечатват и показват предоставеното съдържание единствено за лично ползване. Не се разрешава на Ползвателите и на трети лица да публикуват, манипулират, разпространявате или по друг начин да възпроизвеждат, под всякаква форма, част или цялото съдържание или копия на съдържанието, което им е предоставено или което се появява на Сайта, нито могат да използват такова съдържание, във връзка с какъвто и да било бизнес или търговско предприятие.

 

2. Ползвателите и трети лица няма да променят, превеждат, да извършват обратен инженеринг (копиране по образец), да декомпилират или създават производни продукти, базирани на софтуера или придружаващата документация, предоставени от Доставчика или лицензодателите му.

 

3. Настоящият Сайт или която и да е част от него не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана, посещавана или експлоатирана по друг начин с търговска цел, без изричното писмено съгласие на Доставчика. Нито една от страните няма право систематично да извлича и/или повторно да използва части от съдържанието на Сайта, без изричното писмено съгласие на Доставчика. В частност, използването на средства за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни (независимо дали еднократно или многократно) за повторно използване на каквато и да било съществена част от този Сайт е строго забранено.

 

XI. Изменение и достъп до Общите условия

 

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат Потребителски профил.

2. Страните се съгласяват, че всички изменения и допълнения към настоящите Общи условия ще бъдат в сила за Ползвателите след изричното уведомяване от Доставчика и ако Ползвателите не са декларирали, че ги отхвърлят в рамките на 14 дневния срок, считан от уведомлението.

3. Ползвателите се съгласяват, че всички уведомления относно измененията и допълненията на настоящите Общи условия, публикувани на Сайта, са валидни и в сила от датата на публикуването им. Доставчикът може по своя преценка да изпрати до Основна електронна поща на Ползвателите, уведомление относно измененията и допълненията на Общите условия; това обаче в никакъв случай не се счита за задължение на Доставчика. Ползвателите се съгласяват, че няма да се изисква всички електронни писма, изпратени в съответствие с настоящата разпоредба, да бъдат подписани с електронен подпис, за да бъдат в сила по отношение на тях.

4. Доставчикът публикува настоящите Общи условия на ЛИНК заедно с всички техни изменения и допълнения.

 

XII. Прекратяване

 

1. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност, или смърт и поставяне под запрещение на една от Страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• в случай на заличаване на Потребителския профил на Ползвателя. В този случай сключените, но неизпълнени Поръчки остават в сила и подлежат на изпълнение.

2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XIII. Разни

 

1. В случай че отделни разпоредби на настоящите Общи условия са недействителни или впоследствие са станали недействителни, това няма да се отрази на действителността на останалото съдържание на Общите условия. Недействителната разпоредба се заменя с действителна такава съобразно повелителните норми на закона, а ако не съществуват такива норми – с друга договореност, с която да се постигне възможно най-близкото правно основание. По същия начин, потенциалните непълни разпоредби следва да бъдат допълнени в съответствие с духа и целите на Общите условия.

 

2. Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България и всички спорове, възникнали във връзка с тези Общи условия, са подвластни на юрисдикцията на съответния съд на гр. София, Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни когато това е приложимо.

 

3. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 1 октомври 2015 г.


Категории

Нови продукти

Промоции

Няма промоции в момента.

...................................